گواهینامه‌ها

ISO 9001 :2008

ISO 14001 :2007

OHSAS 18001 :2007

Health, Safety & Environmental management Systems

عضویت‌ها

سندیکای صنعت برق ایران

انجمن صنفی صنعت تابلو برق ایران

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلو‌های برق ایران

فهرست بلند منابع دستگاه مرکزی وزارت نفت

Electrical & Mechanical Contractor

Construction & Energy Contractor

Electrical Switchgear Manufacturer

Barghavaran Eng.Co